Most Recent Jumbotweetshttp://jumbotweet.com/Most recent Jumbotweets on Jumbotweet.com.en-usdrigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180234http://jumbotweet.com//tweet/-18023434362/13-10-2017 Κατανομή ποσού 72.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, καταβολής δαπανών μισθοδοσίας για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018.https://tinyurl.com/y7fhwaczjumbotweetMon, 16 Oct 2017 13:25:43 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180226http://jumbotweet.com//tweet/-18022628/13-10-2017 Παροχή διευκρινίσεων ερμηνείας και εφαρμογής άρθ. 108-114 ν.4483/2017 (Α’ 107) για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).http://tinyurl.com/y83unkfcjumbotweetFri, 13 Oct 2017 14:50:29 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180225http://jumbotweet.com//tweet/-1802251203/5-10-2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού : Δράσεις κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄Βαθμού.http://tinyurl.com/y9e73vkrjumbotweetFri, 13 Oct 2017 14:46:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180220http://jumbotweet.com//tweet/-180220Α. Ξανθός: Με αλλαγή του 4139/2013 ένας επενδυτής θα μπορεί να καλλιεργεί, επεξεργάζεται και διαθέτει προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.http://tinyurl.com/yadlvzyhjumbotweetThu, 12 Oct 2017 15:06:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180219http://jumbotweet.com//tweet/-180219Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.http://tinyurl.com/ybfckjkejumbotweetThu, 12 Oct 2017 09:46:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180216http://jumbotweet.com//tweet/-1802166ΠΩ746ΜΠ3Ζ-ΠΥΞ - Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων.http://tinyurl.com/ydgpdb4tjumbotweetTue, 10 Oct 2017 13:43:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180215http://jumbotweet.com//tweet/-18021561ΛΠ46ΜΠ3Ζ-ΑΩΩ - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55763/0026/17.01.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΗ-Ε33, ΦΕΚ 215 Β΄) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».http://tinyurl.com/ybp6varyjumbotweetTue, 10 Oct 2017 13:39:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180209http://jumbotweet.com//tweet/-1802096ΙΥΧ46ΜΠ3Ζ-Γ3Φ - Κοινοποίηση κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1550 της επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την προσθήκη παραρτήματος στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου Περί Εφαρμογής, για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίεςjumbotweetFri, 06 Oct 2017 09:26:55 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180208http://jumbotweet.com//tweet/-180208ΨΠΡΩ465ΧΙ8-ΕΞΔ - : Παροχή Οδηγιών για τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4399/2016.http://preview.tinyurl.com/y9yb38sjjumbotweetFri, 06 Oct 2017 09:08:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180206http://jumbotweet.com//tweet/-1802066ΨΕΑ46ΜΠ3Ζ-ΡΞΥ - Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 131 ΤΟΥ ν.4472/2017 για την παροχή κλινικού & εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε πανεπιστήμια.http://tinyurl.com/y8w68ftdjumbotweetThu, 05 Oct 2017 15:30:33 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180205http://jumbotweet.com//tweet/-1802056ΞΕΗ465ΧΠΙ-7Η4 - «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου».http://tinyurl.com/ycskyqvpjumbotweetThu, 05 Oct 2017 15:15:52 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180204http://jumbotweet.com//tweet/-180204721Β4653ΠΣ-ΚΒ3 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.http://tinyurl.com/yaajbdqmjumbotweetWed, 04 Oct 2017 16:06:46 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180203http://jumbotweet.com//tweet/-180203ΨΟΩ7465ΧΘΞ-ΜΚΚ - Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 - RID 2017).http://tinyurl.com/yclklpsgjumbotweetWed, 04 Oct 2017 15:55:06 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180202http://jumbotweet.com//tweet/-180202Ω03Σ4653ΠΣ-ΕΘΓ - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.http://tinyurl.com/ybboh3tgjumbotweetWed, 04 Oct 2017 15:49:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180201http://jumbotweet.com//tweet/-18020165ΔΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΞΧ - «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β΄ 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».http://tinyurl.com/ya9bqpq4jumbotweetWed, 04 Oct 2017 15:15:29 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180200http://jumbotweet.com//tweet/-18020063Φ346ΜΠ3Ζ-ΦΗ3 - Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιώνjumbotweetTue, 03 Oct 2017 13:43:40 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180199http://jumbotweet.com//tweet/-1801996ΣΦΕ46ΜΠ3Ζ-ΚΥΚ - Καν. αριθ. 2017/1444 της Επιτροπής για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σε ανθεκτικούς στη διάβρωση χάλυβες Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.http://tinyurl.com/ydbk2zgvjumbotweetTue, 03 Oct 2017 13:35:36 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180198http://jumbotweet.com//tweet/-1801986ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4 - Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).http://tinyurl.com/y7rjttxwjumbotweetTue, 03 Oct 2017 13:31:13 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180197http://jumbotweet.com//tweet/-1801976Θ7Η46ΜΠ3Ζ-ΚΦΨ - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ.http://tinyurl.com/ybnzszpkjumbotweetTue, 03 Oct 2017 12:55:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180195http://jumbotweet.com//tweet/-1801956ΞΞΨ4653ΠΣ-Η52 - Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα για την Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018.https://tinyurl.com/y7jz7udhjumbotweetMon, 02 Oct 2017 15:37:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180188http://jumbotweet.com//tweet/-180188Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013.».http://tinyurl.com/y75a7pm3jumbotweetWed, 27 Sep 2017 12:59:32 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180187http://jumbotweet.com//tweet/-1801876ΓΖΥ46ΜΠ3Ζ-ΧΝΓ - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος.http://tinyurl.com/y76sf7ksjumbotweetWed, 27 Sep 2017 12:53:08 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180185http://jumbotweet.com//tweet/-180185Επιστολή (& σχέδιο ανακοίνωσης-ψηφίσματος) προς εργατικά σωματεία και συλλογικότητες για στήριξη του αγώνα για την Κυριακάτικη αργία http://tinyurl.com/y74fxxf6jumbotweetTue, 26 Sep 2017 18:09:09 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180184http://jumbotweet.com//tweet/-1801846ΚΓΗ46904Τ-ΥΩ4 - «Εισήγηση για έγκριση πρακτικού 21/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού 09/2017 παροχής υπηρεσίας συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης».http://tinyurl.com/y7yyagnljumbotweetTue, 26 Sep 2017 09:50:59 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180183http://jumbotweet.com//tweet/-1801836Μ994653ΠΓ-ΠΔΖ - Λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.http://tinyurl.com/y7a94mgbjumbotweetTue, 26 Sep 2017 09:46:50 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180182http://jumbotweet.com//tweet/-18018260ΡΒ46ΨΧΞΧ-ΗΛΜ - Εγκύκλιος Παράτασης Χρονικού Ορίου Υποβολής Παραστατικών Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020.http://tinyurl.com/y9w753ymjumbotweetTue, 26 Sep 2017 09:41:31 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180179http://jumbotweet.com//tweet/-1801796ΓΠΞ465ΧΠΙ-5Ε2 - Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.http://tinyurl.com/yagb3fowjumbotweetMon, 25 Sep 2017 13:58:27 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180176http://jumbotweet.com//tweet/-1801767ΘΤΞ465ΧΠΙ-ΑΛΚ - Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017.http://tinyurl.com/y9shr5m3jumbotweetSun, 24 Sep 2017 05:25:23 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180175http://jumbotweet.com//tweet/-18017530329/20-9-2017 Δ΄ Τροποποίηση της 8310 Υ.Α. «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφ. Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας».https://tinyurl.com/y7alglaqjumbotweetFri, 22 Sep 2017 12:10:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180174http://jumbotweet.com//tweet/-18017430331/20-9-2017 Τροποποίηση της 10596 Υ.Α.«Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης & Ηπείρου».https://tinyurl.com/y6v8mcr5jumbotweetFri, 22 Sep 2017 12:04:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180173http://jumbotweet.com//tweet/-1801737Δ4046ΜΠ3Ζ-ΗΣ2 - Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1468 της επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 354/2011 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Βόσνιας-Ερζεγοβίνης.http://tinyurl.com/y835jpmtjumbotweetFri, 22 Sep 2017 01:30:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180172http://jumbotweet.com//tweet/-1801727ΓΘ34691Ω2-ΣΨΗ - Ορισμός ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.200 Ατόμων με Αναπηρίες, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε Κοινωνικό ΚίνδυνοjumbotweetWed, 20 Sep 2017 15:29:48 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180171http://jumbotweet.com//tweet/-180171Ω759465ΧΠΙ-Τ4Π - Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.http://tinyurl.com/y75hzsv5jumbotweetWed, 20 Sep 2017 15:21:56 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180170http://jumbotweet.com//tweet/-1801707ΥΠΨ465ΦΥΟ-ΦΙ1 - Τροποποίηση της υπ. αριθμ Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση», όπως ισχύει.http://tinyurl.com/yarbsm58jumbotweetWed, 20 Sep 2017 15:11:25 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180169http://jumbotweet.com//tweet/-180169Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες.http://tinyurl.com/yd9zgpffjumbotweetWed, 20 Sep 2017 14:56:39 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180168http://jumbotweet.com//tweet/-18016831422/20-9-2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III:Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς.http://tinyurl.com/y97lc4cejumbotweetWed, 20 Sep 2017 11:25:36 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180167http://jumbotweet.com//tweet/-180167ΩΜ33465ΧΘΨ-ΟΔ6 - Καταχώριση και ενημέρωση στο μητρώο ανθρωπινού δυναμικού ελληνικού δημόσιου των προσλαμβανόμενων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών και των προσλαμβανόμενων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. http://tinyurl.com/y88opjrxjumbotweetTue, 19 Sep 2017 15:54:27 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180166http://jumbotweet.com//tweet/-180166ΩΞΩ546ΜΠ3Ζ-ΓΙΡ - Κοινοποίηση της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά αφενός και της ΕΕ και των κρατών μελών της αφετέρου.http://tinyurl.com/y9vrr3fvjumbotweetTue, 19 Sep 2017 15:49:25 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180165http://jumbotweet.com//tweet/-18016530795/18-9-2017 Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες από ΚΑΠ προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 του μόνιμου & με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού τους.http://tinyurl.com/ycxp9jnnjumbotweetTue, 19 Sep 2017 15:31:08 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180164http://jumbotweet.com//tweet/-1801647Δ9Ω465ΧΙ8-ΩΒ9 - Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα.http://tinyurl.com/y9q5z5oojumbotweetMon, 18 Sep 2017 15:24:19 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180159http://jumbotweet.com//tweet/-180159ΑΔΑ: 73ΠΣ46ΜΠ3Ζ-20ΩANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017ΠΟΛ.:1139ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ΔιανομήςΘέμα: «Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων».Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α'jumbotweetThu, 14 Sep 2017 18:41:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180158http://jumbotweet.com//tweet/-180158Ψ4Π546ΜΠ3Ζ-Μ2Β - Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων.http://tinyurl.com/ybyq2cgbjumbotweetWed, 13 Sep 2017 21:31:26 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180149http://jumbotweet.com//tweet/-180149ΩΒΚΣ4653ΠΣ-ΘΥΖ - «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότησηjumbotweetThu, 07 Sep 2017 14:43:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180148http://jumbotweet.com//tweet/-1801486Ω7746ΜΠ3Ζ-Χ03 - «Κοινοποίηση των αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1121993 ΕΞ 2017/10.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1121986 ΕΞ 2017/10.08.2017 (2908/Β΄/23.8.17) Αποφάσεων Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τις οποίες τροποποιούνται αντίστοιχα οι υπ. αριθ. Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (B΄1470) και Τ.2043/87/Β.0019/22.03.1993 (Β΄521) ΑΥΟ.».http://tinyurl.com/ybtfs6h5jumbotweetThu, 07 Sep 2017 14:33:59 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180147http://jumbotweet.com//tweet/-180147ΩΙΧΜ4653ΠΣ-75Κ - Κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπόνηση και έγκριση κτηριολογικού προγράμματος για τη στέγαση περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.http://tinyurl.com/y85dqp3vjumbotweetThu, 07 Sep 2017 14:08:57 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180146http://jumbotweet.com//tweet/-180146Υπουργείο Εσωτερικών - Δελτία Τύπου Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 740.000 ευρώ στους Δήμους Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνου (ευρώ 220.000), Ιθάκης, Νομού Κεφαλληνίας (ευρώ 300.000) και Πλατανιά, Νομού Χανίων (ευρώ 220.000), αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των.http://tinyurl.com/yc6qfcljjumbotweetWed, 06 Sep 2017 12:19:29 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180145http://jumbotweet.com//tweet/-180145Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.http://tinyurl.com/y7e57vhujumbotweetWed, 06 Sep 2017 12:03:21 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180143http://jumbotweet.com//tweet/-18014375ΚΔ465ΧΘ0-3Χ6 - Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4313/2014 περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών.http://tinyurl.com/y7w9ckehjumbotweetTue, 05 Sep 2017 16:39:23 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180141http://jumbotweet.com//tweet/-180141Ω3ΓΖ4653ΠΓ-328 - Λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.https://tinyurl.com/y9t33ff5jumbotweetMon, 04 Sep 2017 22:41:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180140http://jumbotweet.com//tweet/-18014029396/4-9-2017 Ευρωπαϊκό Πρόγρ. Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-2019): Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος (21/9/2017).https://tinyurl.com/y7p5ygbejumbotweetMon, 04 Sep 2017 22:27:49 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180139http://jumbotweet.com//tweet/-180139Επικαιροποιημένα υποδείγματα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 01.09.2017.https://tinyurl.com/y869gqzsjumbotweetMon, 04 Sep 2017 22:17:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180130http://jumbotweet.com//tweet/-18013029079/31-8-2017 Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων του Συμφώνου των Δημάρχων για Πόλεις και Περιφέρειες: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.http://tinyurl.com/y6vgnez3jumbotweetFri, 01 Sep 2017 13:13:19 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180129http://jumbotweet.com//tweet/-18012928868/28-8-2017 Κατανομή ποσού σε Δήμους της Χώρας από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους.http://tinyurl.com/yay2yrhljumbotweetFri, 01 Sep 2017 12:44:39 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180128http://jumbotweet.com//tweet/-18012828285/23-8-2017 Κατανομή ποσού 2.328.821,09 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, κάλυψης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών & καλλιτεχνικών γυμνασίων & λυκείων.http://tinyurl.com/y9okh2tajumbotweetFri, 01 Sep 2017 12:41:06 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180127http://jumbotweet.com//tweet/-1801276Φ43ΟΞΤΒ-7ΟΓ - Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4487/2017 (Α' 116) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 που αφορούν τα Βιβλία IV (Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις.http://tinyurl.com/y9m842v3jumbotweetFri, 01 Sep 2017 10:34:41 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180124http://jumbotweet.com//tweet/-180124ΩΙΠΙ465ΧΠΙ-ΚΒΗ - Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ..http://tinyurl.com/yamhxfmpjumbotweetTue, 29 Aug 2017 18:29:33 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180123http://jumbotweet.com//tweet/-1801237ΣΘ7465ΧΙ8-4ΤΨ - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου78 του Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη επιστροφή προκαταβολής που χορηγήθηκε: ι)στο πλαίσιο της περίπτωσης α(iii) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 ή ιι) της περίπτωσης α΄ της παρ. και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 35/2011 για ταjumbotweetTue, 29 Aug 2017 17:55:58 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180121http://jumbotweet.com//tweet/-1801217Σ8Τ465ΧΘΞ-ΘΘΟ - Κοινοποίηση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις εξαιρέσεις από τα άρ. 5-9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.561/2006.http://tinyurl.com/yar636j8jumbotweetMon, 28 Aug 2017 15:32:32 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180112http://jumbotweet.com//tweet/-180112Κατεπείγουσα ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την αλλαγή της συνδικαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με τους δικαστικούς αντιπροσώπους στις αρχαιρεσίες των σωματείων.https://tinyurl.com/y9lrak9fjumbotweetThu, 24 Aug 2017 12:00:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180111http://jumbotweet.com//tweet/-18011126847/7-8-2017 Απόδοση σε μικρούς νησιωτικούς & ορεινούς δήμους, από έσοδα Τέλους Διαφήμισης Κατ. Δ΄ & λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων».https://tinyurl.com/y9vrhr6ajumbotweetThu, 24 Aug 2017 11:33:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180109http://jumbotweet.com//tweet/-1801096Μ4Κ4653ΠΣ-ΚΘ5 - «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17».https://tinyurl.com/y9s92hdyjumbotweetWed, 23 Aug 2017 15:53:22 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180108http://jumbotweet.com//tweet/-1801087ΖΤ0ΟΡ1Φ-Θ4Θ - Διαδικασία Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Ορισμός πρόσθετων καθηκόντων.https://tinyurl.com/y9mamaoejumbotweetWed, 23 Aug 2017 15:41:46 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180105http://jumbotweet.com//tweet/-180105ΨΛΜΖ465ΧΘΨ-ΥΜΥ - Ανακοίνωση πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα (National Experts Professional Training Programme -NEPT).http://tinyurl.com/yacrtumdjumbotweetMon, 21 Aug 2017 13:22:17 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180103http://jumbotweet.com//tweet/-180103ΩΘΛ64653ΠΓ-1ΜΠ - Λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.http://tinyurl.com/y9w9lg5jjumbotweetFri, 18 Aug 2017 14:05:21 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180099http://jumbotweet.com//tweet/-180099ΨΟΟΡ46ΜΠ3Ζ-ΓΔΛ - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..http://tinyurl.com/y7hvdmnujumbotweetThu, 17 Aug 2017 10:33:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180097http://jumbotweet.com//tweet/-1800977ΥΜΕ465ΧΘΞ-7ΡΜ - Δημοσίευση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.http://tinyurl.com/ycemy6z6jumbotweetWed, 16 Aug 2017 17:17:06 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180096http://jumbotweet.com//tweet/-180096ΨΟΟΡ46ΜΠ3Ζ-ΓΔΛ - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..http://tinyurl.com/y7hvdmnujumbotweetWed, 16 Aug 2017 17:12:23 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180090http://jumbotweet.com//tweet/-1800907ΙΤΖ46ΨΧΞΧ-Ι02 - Επιτόπιοι έλεγχοι μέτρου 214/μέτρου 10 /μέτρου 11- έτους 2017 εγκύκλιος - εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου.http://tinyurl.com/ybmtl49vjumbotweetFri, 11 Aug 2017 12:56:57 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180087http://jumbotweet.com//tweet/-1800877Χ5ΘΗ-Υ2Κ - Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.http://tinyurl.com/y8asajf5jumbotweetThu, 10 Aug 2017 11:26:19 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180086http://jumbotweet.com//tweet/-180086Βελτίωση στη στέγαση και λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με παρέμβαση του Συνηγόρου.http://tinyurl.com/ycpcnns4jumbotweetThu, 10 Aug 2017 11:21:10 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180085http://jumbotweet.com//tweet/-1800857Η544653ΠΓ-ΔΛΜ - Λήψη μέτρων προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη.http://tinyurl.com/y77958m5jumbotweetWed, 09 Aug 2017 11:47:18 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180084http://jumbotweet.com//tweet/-180084Ψ1Τ6Η-Ν8Ο - Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου.http://tinyurl.com/y726gbkyjumbotweetWed, 09 Aug 2017 11:37:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180083http://jumbotweet.com//tweet/-180083Έγγραφο ΥΠΕΣ (26039/1.8.2017) Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο διαβίβασής τους από το ΥΠΕΣ στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).http://tinyurl.com/y7s7ubbyjumbotweetTue, 08 Aug 2017 09:26:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180082http://jumbotweet.com//tweet/-18008226847/7-8-2017 Απόδοση σε μικρούς νησιωτικούς & ορεινούς δήμους, από έσοδα Τέλους Διαφήμισης Κατ. Δ΄ & λογαριασμού «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων».http://tinyurl.com/y9vrhr6ajumbotweetTue, 08 Aug 2017 09:07:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180080http://jumbotweet.com//tweet/-180080Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710).http://tinyurl.com/y8smg5uzjumbotweetMon, 07 Aug 2017 14:33:55 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180078http://jumbotweet.com//tweet/-180078ΩΧΒ546ΜΠ3Ζ-0ΨΡ - Καν. 2017/118 και 2017/11888 της Επιτροπής οριστικός αντισταθμιστικός και αντιντάμπινγκ εισαγωγές επιχρισμένου χαρτιού Λ.Δ.Κίνας.http://tinyurl.com/y83lww9mjumbotweetSat, 05 Aug 2017 09:54:00 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180077http://jumbotweet.com//tweet/-180077Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.http://tinyurl.com/y9huk2pojumbotweetSat, 05 Aug 2017 09:24:25 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180072http://jumbotweet.com//tweet/-180072Ω7ΘΝΗ-Ν77 - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογήjumbotweetWed, 02 Aug 2017 18:03:13 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180071http://jumbotweet.com//tweet/-1800716Σ6Δ46ΨΧΞΧ-ΑΟΚ - Εγκύκλιος πληρωμών- συμπλήρωση της διαδικασίας έγκρισης πληρωμής των καθεστώτων αμέσων ενισχύσεων του κανονισμού (εε) αριθ. 1307/2013, καθώς και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά αιγαίου πελάγους του κανονισμού (ΕΕ) 229/2013, για το έτος αιτήσεων 2016 και έτη αιτήσεων 2006-2008.http://tinyurl.com/yarvltnzjumbotweetWed, 02 Aug 2017 17:54:32 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180070http://jumbotweet.com//tweet/-1800706ΝΒΜ46ΜΠ3Ζ-ΙΡΗ - Καν. 2017/1141 επιβολή αντισταθμιστικού δασμού σε ράβδους και σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα καταγωγής Ινδίας.http://tinyurl.com/y7sovt35jumbotweetWed, 02 Aug 2017 17:37:23 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180069http://jumbotweet.com//tweet/-1800696ΛΦΤ46ΜΠ3Ζ-29Α - Διορθωτικό στον Καν.2015/776 στις εισαγωγές ποδηλάτων Λ.Δ.Κίνας που αποστέλλονται από Καμπότζη, Πακιστάν και Φιλιππίνες.http://tinyurl.com/y72h454ojumbotweetWed, 02 Aug 2017 17:32:56 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180068http://jumbotweet.com//tweet/-180068Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη για τα ανοιχτά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν επιλύθηκαν με το Πολυνομοσχέδιο.http://tinyurl.com/y6ucl24kjumbotweetWed, 02 Aug 2017 17:26:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180067http://jumbotweet.com//tweet/-18006725688/28-7-2017 Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας, του μόνιμου & με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού τους.http://tinyurl.com/yaz3zmdbjumbotweetWed, 02 Aug 2017 16:59:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180066http://jumbotweet.com//tweet/-180066ΩΒΔΑ465ΧΘΞ-ΔΗ3 - Δημοσίευση Κατευθυντήριας Οδηγίας 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016».http://tinyurl.com/y9rs3dyejumbotweetTue, 01 Aug 2017 14:56:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180065http://jumbotweet.com//tweet/-180065ΨΓΠΓΟΞ7Μ-ΣΓ4 - «Τροποποίηση της υπαρ.786/389/30.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί απλοποίησης της διαδικασίας για τις αιτήσεις έγκρισης χορήγησης παροχών πλέον των όσων προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ σχετικά με τα αιτήματα των ασφαλισμένων για υγειονομικό υλικό».http://tinyurl.com/y9ho3b7ojumbotweetTue, 01 Aug 2017 14:52:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180064http://jumbotweet.com//tweet/-180064Ω7ΘΝΗ-Ν77 - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογήjumbotweetTue, 01 Aug 2017 14:45:47 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180062http://jumbotweet.com//tweet/-180062ΩΦ8Τ46ΜΠ3Ζ-ΞΩΓ - Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων Τρίτων Χωρών - παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών.http://tinyurl.com/ydxwa93sjumbotweetMon, 31 Jul 2017 13:05:08 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180058http://jumbotweet.com//tweet/-180058ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣχετικά με την υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση :«Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας».Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017Με το Νόμο 4461/2017(Α΄ 38) θεσπίστηκαν ειδικές διατάξειςjumbotweetFri, 28 Jul 2017 12:55:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180057http://jumbotweet.com//tweet/-1800577ΑΨ546ΜΠ3Ζ-ΗΛΓ - 1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) - Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα-jumbotweetFri, 28 Jul 2017 12:22:48 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180056http://jumbotweet.com//tweet/-180056ΩΓ4646ΨΧΞΧ-ΗΘΙ - Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής δικαιούχων του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020.http://tinyurl.com/y7qb7lz5jumbotweetFri, 28 Jul 2017 12:08:17 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180055http://jumbotweet.com//tweet/-18005561Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ - Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”.http://tinyurl.com/y9ffwxccjumbotweetThu, 27 Jul 2017 19:02:49 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180054http://jumbotweet.com//tweet/-180054ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ - Δημοσίευση κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την παράταση της έναρξης ισχύος του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (138/Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν.4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων.http://tinyurl.com/ych2e5gtjumbotweetThu, 27 Jul 2017 18:49:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180053http://jumbotweet.com//tweet/-180053Σημαντική μείωση επιτοκίων σε νέα επενδυτικά έργα στους δήμους και τρία νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.http://tinyurl.com/ydemmgqejumbotweetThu, 27 Jul 2017 18:16:05 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180052http://jumbotweet.com//tweet/-18005226/07/2017 - Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθέτησης υπαγόμενων στην προστασία του Ν.2643/1998 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών : Ν. Αττικής, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης.http://tinyurl.com/ybnuhz4ojumbotweetThu, 27 Jul 2017 18:09:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180051http://jumbotweet.com//tweet/-180051Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β' Κύκλος, για 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης.http://tinyurl.com/y7rgf35mjumbotweetThu, 27 Jul 2017 18:06:58 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180049http://jumbotweet.com//tweet/-18004973Ε76-23Ρ - Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής ΑεροπορίαςjumbotweetWed, 26 Jul 2017 11:52:40 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180048http://jumbotweet.com//tweet/-1800487Ζ7Α465ΦΥΟ-ΔΙΦ - Εφαρμογή της περ.στ) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6) περί εξαιρετικών περιπτώσεων χορήγησης φαρμάκων εκτός Θετικού Καταλόγου.http://tinyurl.com/y884xqe3jumbotweetWed, 26 Jul 2017 11:47:48 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180047http://jumbotweet.com//tweet/-180047Ω2ΒΛ465ΧΘΞ-Θ79 - Διευκρινίσεις για θέματα εξέτασης με εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C & CE για το χρονικό διάστημα από 1-7-2017 έως 19-7-2017.http://tinyurl.com/y8ywmu5tjumbotweetTue, 25 Jul 2017 09:29:30 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180046http://jumbotweet.com//tweet/-18004671Χ646ΜΠ3Ζ-Π0Ζ - Κοινοποίηση της αριθ.181/2017 γνωμοδότησης του Α1 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη φυσικών προσώπων, που κατά την απορρόφηση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993 είχαν στη διοίκηση της απορροφώσας εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση τηςjumbotweetTue, 25 Jul 2017 09:23:14 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180044http://jumbotweet.com//tweet/-180044ΩΓΑΛ465ΧΠΙ-ΥΚ4 - Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση.http://tinyurl.com/y96n9rnujumbotweetMon, 24 Jul 2017 18:11:11 -0400