Most Recent Jumbotweetshttp://jumbotweet.com/Most recent Jumbotweets on Jumbotweet.com.en-usdrigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180552http://jumbotweet.com//tweet/-180552ΦΕΚ B 2154/2018 Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018».http://tinyurl.com/y72mk83ljumbotweetTue, 12 Jun 2018 08:37:44 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180550http://jumbotweet.com//tweet/-180550ΦΕΚ B 2129/2018 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.http://tinyurl.com/ydgnljf8jumbotweetMon, 11 Jun 2018 08:56:48 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180547http://jumbotweet.com//tweet/-180547Ω8ΟΗ46ΜΠ3Ζ-ΗΥΒ - Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β’).http://tinyurl.com/yddwvatjjumbotweetFri, 08 Jun 2018 09:02:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180546http://jumbotweet.com//tweet/-180546ΦΕΚ B 2080/2018 Τροποποίηση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.http://tinyurl.com/yazutyutjumbotweetThu, 07 Jun 2018 11:48:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180545http://jumbotweet.com//tweet/-180545Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.Αρ. Τροπολογίας: 1615/172 6.6.2018Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών (Μουσείο Ολοκαυτώματος, καθαρισμός σχολείων, θέματα ΟΤΑ κ.α).http://tinyurl.com/y9rstv3kjumbotweetWed, 06 Jun 2018 14:11:24 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180544http://jumbotweet.com//tweet/-180544Ω6434653Π4-ΧΩΥ - Αποδοχή Υλοποίησης του Έργου με τίτλο "Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού" (ΑΝΔΙΚΑΤ) που Υποβλήθηκε στην πρόσκληση του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" (Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010).http://tinyurl.com/y782s7r4jumbotweetMon, 04 Jun 2018 13:20:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180540http://jumbotweet.com//tweet/-180540ΦΕΚ B 1942/2018 Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.http://tinyurl.com/y8sj2uqzjumbotweetFri, 01 Jun 2018 09:46:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180539http://jumbotweet.com//tweet/-180539ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ - Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019.http://tinyurl.com/y9wwcsppjumbotweetWed, 30 May 2018 14:13:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180532http://jumbotweet.com//tweet/-180532Ω7Ι1465ΧΠΙ-15Α - Α. Ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. συντακτών υπαγόμενων στις ασφαλιστικές καλύψεις παροχών των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 και άρθρου 20 του ν.4498/2017. Β. Ασφάλιση τωνjumbotweetWed, 23 May 2018 09:36:51 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180531http://jumbotweet.com//tweet/-180531ΩΤ724653ΠΣ-8Ψ2 - «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση».http://tinyurl.com/ybjbt6ovjumbotweetWed, 23 May 2018 09:28:01 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180530http://jumbotweet.com//tweet/-180530ΦΕΚ Ή 1810/2018 Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».http://tinyurl.com/y8pp38uwjumbotweetTue, 22 May 2018 13:47:42 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180526http://jumbotweet.com//tweet/-180526Ψ9Β7Η-Ι5Μ - Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την τροποποίηση του Eκτελεστικού Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας».http://tinyurl.com/y82g3koqjumbotweetWed, 16 May 2018 13:03:19 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180525http://jumbotweet.com//tweet/-180525Ψ2ΔΠ4653ΠΣ-ΡΨΡ - Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Επιπλέον του Αριθμού Εισακτέων για την Εισαγωγή, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018- 2019, των Αποφοίτων Λυκείων των Νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Σχολικού Έτους 2016-2017, στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ.http://tinyurl.com/ydhsbuq6jumbotweetTue, 15 May 2018 15:18:54 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180524http://jumbotweet.com//tweet/-180524ΨΗΔΡ46ΜΠ3Ζ-Η0Ρ - Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 124/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) σχετικά με τη φύση των ποσοστών και ποσών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. καθώς και τον έλεγχο και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη αποδόσεως, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης αποδόσεως των ως άνω ποσοστών και ποσών.http://tinyurl.com/y8b44dfcjumbotweetTue, 15 May 2018 09:25:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180520http://jumbotweet.com//tweet/-18052060ΓΝ4653ΠΣ-ΕΓ7 - «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».http://tinyurl.com/yb4g858fjumbotweetWed, 09 May 2018 09:19:58 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180519http://jumbotweet.com//tweet/-180519ΦΕΚ B 1586/2018 Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019, Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309).http://tinyurl.com/y7x2mk4cjumbotweetWed, 09 May 2018 09:07:37 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180504http://jumbotweet.com//tweet/-180504ΦΕΚ B 1424/2018 Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β΄ 2984) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου. 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),jumbotweetFri, 27 Apr 2018 17:48:28 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180503http://jumbotweet.com//tweet/-180503Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών.http://tinyurl.com/y9mtb7lxjumbotweetThu, 26 Apr 2018 13:48:24 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180502http://jumbotweet.com//tweet/-180502ΦΕΚ B 1377/2018 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία καιjumbotweetWed, 25 Apr 2018 12:50:16 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180501http://jumbotweet.com//tweet/-180501ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ - « Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) ».http://tinyurl.com/ycg8dhfzjumbotweetTue, 24 Apr 2018 12:59:59 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180491http://jumbotweet.com//tweet/-180491Ω01Γ465ΧΠΙ-ΒΓ2 - Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.http://tinyurl.com/yb9ozf5hjumbotweetThu, 19 Apr 2018 12:00:50 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180489http://jumbotweet.com//tweet/-180489Ω66546ΜΠ3Ζ-ΩΣ8 - Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.http://tinyurl.com/ybctylpxjumbotweetTue, 17 Apr 2018 12:38:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180481http://jumbotweet.com//tweet/-180481ΩΗΥΒ4653ΠΣ-ΓΒΦ - «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότησηjumbotweetThu, 05 Apr 2018 12:20:31 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180478http://jumbotweet.com//tweet/-180478ΩΚΚΝ465Θ1Ω-1ΧΒ - Τροποποιήσεις και οριοθετήσεις περιοχών και χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από: α) τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) τις πλημμύρες της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές τηςjumbotweetWed, 04 Apr 2018 09:38:41 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180477http://jumbotweet.com//tweet/-180477Ω10Τ46ΜΠ3Ζ-ΟΝΥ - Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα».http://tinyurl.com/ycmdq8tljumbotweetTue, 03 Apr 2018 09:41:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180476http://jumbotweet.com//tweet/-1804767ΑΘΦ4653ΠΣ-ΦΞΒ - Απόφαση μερικής αποδοχής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων οικονομικού ελέγχου της πράξης με τίτλο "Σύνολα Νανοσωματιδίων για Μνήμες Αντίστασης" και κωδικό 4543 (ΟΠΣ 525169) της Δράσης ‘ΑΡΙΣΤΕΙΑ II’ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» -ΕΣΠΑ 2007-2013.http://tinyurl.com/yam9gfwfjumbotweetTue, 03 Apr 2018 09:20:15 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180475http://jumbotweet.com//tweet/-1804756ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ - Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.https://tinyurl.com/y9b53ugpjumbotweetSun, 01 Apr 2018 17:55:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180470http://jumbotweet.com//tweet/-18047067ΚΛ46ΜΠ3Ζ-70Α - «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουjumbotweetThu, 29 Mar 2018 08:39:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180469http://jumbotweet.com//tweet/-180469ΦΕΚ B 1137/2018 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουjumbotweetThu, 29 Mar 2018 08:21:21 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180467http://jumbotweet.com//tweet/-180467ΦΕΚ A 56/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.https://tinyurl.com/y9p2ckmtjumbotweetMon, 26 Mar 2018 08:56:33 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180462http://jumbotweet.com//tweet/-18046262ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και τηνjumbotweetFri, 23 Mar 2018 12:26:46 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180460http://jumbotweet.com//tweet/-180460ΦΕΚ B 988/2018 Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.https://tinyurl.com/yagu6sr2jumbotweetThu, 22 Mar 2018 10:08:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180459http://jumbotweet.com//tweet/-180459ΦΕΚ B 952/2018 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ' οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».https://tinyurl.com/y7hzjxk6jumbotweetMon, 19 Mar 2018 18:03:59 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180455http://jumbotweet.com//tweet/-1804556ΑΘΓ4653ΠΣ-1ΘΦ - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.https://tinyurl.com/yc6gorx2jumbotweetSat, 17 Mar 2018 09:00:29 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180454http://jumbotweet.com//tweet/-1804546ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69 - Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 93380/14-12-2017 Εγκυκλίου με θέμα: ¨Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (115/τ.Α’) - Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ.¨ (ΑΔΑ:jumbotweetSat, 17 Mar 2018 08:10:01 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180452http://jumbotweet.com//tweet/-180452ΦΕΚ B 863/2018 Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.https://tinyurl.com/y7fcjwt5jumbotweetWed, 14 Mar 2018 11:45:22 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180446http://jumbotweet.com//tweet/-180446ΦΕΚ B 868/2018 Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018.https://tinyurl.com/yaqsdg6kjumbotweetTue, 13 Mar 2018 07:40:16 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180439http://jumbotweet.com//tweet/-180439ΨΘΡΠ46ΜΠ3Ζ-1ΩΔ - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του πτωχευτικού κώδικα «προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του μέρους πρώτου του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του Ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017).https://tinyurl.com/yaclsll6jumbotweetFri, 09 Mar 2018 16:07:30 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180437http://jumbotweet.com//tweet/-180437ΩΟ2Ψ46ΜΠ3Ζ-Ψ4Ε - Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016.https://tinyurl.com/y9x7cum7jumbotweetWed, 07 Mar 2018 08:02:04 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180436http://jumbotweet.com//tweet/-180436ΦΕΚ B 771/2018 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.jumbotweetTue, 06 Mar 2018 16:40:21 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180433http://jumbotweet.com//tweet/-180433ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α - Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.https://tinyurl.com/y7fqwz3zjumbotweetWed, 28 Feb 2018 22:55:55 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180422http://jumbotweet.com//tweet/-1804227ΑΘΦ4653ΠΣ-ΦΞΒ - Απόφαση μερικής αποδοχής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων οικονομικού ελέγχου της πράξης με τίτλο "Σύνολα Νανοσωματιδίων για Μνήμες Αντίστασης" και κωδικό 4543 (ΟΠΣ 525169) της Δράσης ‘ΑΡΙΣΤΕΙΑ II’ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» -ΕΣΠΑ 2007-2013.http://tinyurl.com/yam9gfwfjumbotweetFri, 23 Feb 2018 14:45:39 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180418http://jumbotweet.com//tweet/-180418 ΩΦ6346ΜΠ3Ζ-0Ρ4 - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΤΟΥ ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.http://tinyurl.com/y7dtdj5yjumbotweetWed, 21 Feb 2018 13:39:19 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180413http://jumbotweet.com//tweet/-180413Ψ07Υ4653ΠΣ-ΣΝΜ - Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙΑΛ (Χίου), Ανδραβίδας (Κυλλήνη) και Κατσικάς για τοjumbotweetThu, 15 Feb 2018 09:09:31 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180412http://jumbotweet.com//tweet/-180412ΦΕΚ B 439/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης,jumbotweetThu, 15 Feb 2018 09:01:25 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180409http://jumbotweet.com//tweet/-1804096ΧΒΚΗ-9ΣΜ - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) & του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων -jumbotweetTue, 13 Feb 2018 09:26:07 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180400http://jumbotweet.com//tweet/-180400ΦΕΚ B 350/2018 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.https://tinyurl.com/yauz4zy6jumbotweetThu, 08 Feb 2018 16:09:36 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180398http://jumbotweet.com//tweet/-180398ΦΕΚ B 356/2018 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησηςjumbotweetWed, 07 Feb 2018 13:42:55 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180397http://jumbotweet.com//tweet/-1803976ΓΠ746ΜΠ3Ζ-7ΡΗ - Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ. 291/2017 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν.jumbotweetTue, 06 Feb 2018 15:34:08 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180394http://jumbotweet.com//tweet/-180394ΦΕΚ B 304/2018 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεωνjumbotweetMon, 05 Feb 2018 10:25:03 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180390http://jumbotweet.com//tweet/-180390ΦΕΚ B 219/2018 Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη τωνjumbotweetWed, 31 Jan 2018 15:00:53 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180388http://jumbotweet.com//tweet/-180388ΦΕΚ B 212/2018 Τροποποίηση απόφασης ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ:jumbotweetTue, 30 Jan 2018 15:00:51 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180387http://jumbotweet.com//tweet/-180387ΦΕΚ B 196/2018 Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και ΚοινωνικήςjumbotweetTue, 30 Jan 2018 11:47:57 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180384http://jumbotweet.com//tweet/-180384ΦΕΚ B 123/2018 Τροποποίηση της με ΑΠ 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1719/Β΄ 16.5.2017): «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)jumbotweetThu, 25 Jan 2018 14:47:08 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180380http://jumbotweet.com//tweet/-180380Ω5Δ1465ΧΠΙ-8Ν0 - Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής ΕνότηταςjumbotweetTue, 23 Jan 2018 14:35:48 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180379http://jumbotweet.com//tweet/-180379635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ - «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445)».https://tinyurl.com/y724uajvjumbotweetFri, 19 Jan 2018 06:42:05 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180378http://jumbotweet.com//tweet/-180378ΨΗΠ746ΜΠ3Ζ-ΜΡΗ - Κοινοποίηση Καν.(ΕΕ) 2017/1570 της Επιτροπής για την τροπ.των καν.2017/366 και 2017/367 της Επιτροπής στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων, καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.https://tinyurl.com/ybw3ol57jumbotweetFri, 19 Jan 2018 06:23:38 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180377http://jumbotweet.com//tweet/-180377ΦΕΚ B 4820/2017 Παράταση Ε.Π.Π. 2008 - ΠΙΣΤ. 2008 και 2009, Ε.Π.Π 2009 - ΠΙΣΤ. 2009 και 2010, Ε.Π.Π. 2010 - ΠΙΣΤ. 2010 και 2011, Ε.Π.Π. 2011 - ΠΙΣΤ. 2011 και 2012, Ε.Π.Π. 2012 - ΠΙΣΤ. 2012 και 2013, Ε.Π.Π. 2013 - ΠΙΣΤ. 2013 και 2014, Ε.Π.Π. 2014 - ΠΙΣΤ. 2014 και 2015 μέχρι 31-12-2018 για υπογραφή σύμβασης.http://tinyurl.com/y9r24lzmjumbotweetThu, 18 Jan 2018 19:09:42 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180374http://jumbotweet.com//tweet/-180374ΦΕΚ B 4750/2017 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (Β΄1474/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)».https://tinyurl.com/y9ut8okfjumbotweetMon, 15 Jan 2018 14:34:43 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180369http://jumbotweet.com//tweet/-18036972Ρ1465ΧΠΙ-4Δ0 - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας ΒορείουjumbotweetFri, 12 Jan 2018 11:51:32 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180366http://jumbotweet.com//tweet/-180366Ψ0ΞΙΗ-959 - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2298 - για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.https://tinyurl.com/ybmoque8jumbotweetMon, 08 Jan 2018 17:00:06 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180362http://jumbotweet.com//tweet/-180362Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.2 Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου.https://tinyurl.com/ycyl283ojumbotweetThu, 04 Jan 2018 16:57:16 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180360http://jumbotweet.com//tweet/-1803606Ο32465Θ1Ω-ΜΧΒ - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας ΒορείουjumbotweetFri, 29 Dec 2017 13:06:14 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180359http://jumbotweet.com//tweet/-180359ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε - Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.https://tinyurl.com/y7zvg3dfjumbotweetFri, 29 Dec 2017 12:56:20 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180351http://jumbotweet.com//tweet/-180351ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΣυλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Γιώργη ΚλάδουΑποχαιρετάμε μια εμβληματική μορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αριστεράς, τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Γιώργη Κλάδο.Η ζωή του Γιώργη Κλάδου σφραγίστηκε από τη συμμετοχή του στους δημοκρατικούς αγώνες της γενιάς του, στην Εθνική Αντίσταση και στον αγώνα κατά της δικτατορίας.Ο Γιώργης Κλάδος άνοιξεjumbotweetThu, 21 Dec 2017 13:45:18 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180350http://jumbotweet.com//tweet/-180350ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΣυλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Γιώργη ΚλάδουΑποχαιρετάμε μια εμβληματική μορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αριστεράς, τον πρώην Δήμαρχο Ανωγείων Γιώργη Κλάδο.Η ζωή του Γιώργη Κλάδου σφραγίστηκε από τη συμμετοχή του στους δημοκρατικούς αγώνες της γενιάς του, στην Εθνική Αντίσταση και στον αγώνα κατά της δικτατορίας.Ο Γιώργης Κλάδος άνοιξεjumbotweetThu, 21 Dec 2017 13:45:18 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180346http://jumbotweet.com//tweet/-180346Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ Α' 179), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύει.2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, ΚοινωνικήςjumbotweetWed, 20 Dec 2017 15:17:08 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180335http://jumbotweet.com//tweet/-180335701Υ4691Ω2-7ΗΓ - Δημόσια πρόσκληση Νο 16/2017 σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πινάκα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 7.180jumbotweetThu, 14 Dec 2017 15:29:14 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180330http://jumbotweet.com//tweet/-180330ΦΕΚ B 4272/2017 Τροποποίηση της με αριθμ. 45299/751/2017 απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ 3476).https://tinyurl.com/y76ens7zjumbotweetThu, 07 Dec 2017 15:26:54 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180328http://jumbotweet.com//tweet/-1803286Χ6Ε465ΧΠΙ-ΟΙΔ - Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας ΑττικήςjumbotweetThu, 30 Nov 2017 18:49:15 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180326http://jumbotweet.com//tweet/-180326ΨΦΠ046ΨΧΞΧ-ΩΔΑ - Οδηγίες ανάρτησης αποτελεσμάτων Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων) καθώς και εξέτασης ενδικοφανών προσγυγών Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2017 - Μέτρο 13, Υπομέτρα 13.1 και 13.2 - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020..https://tinyurl.com/ya96977njumbotweetTue, 28 Nov 2017 13:21:12 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180325http://jumbotweet.com//tweet/-180325Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.http://tinyurl.com/ybgz4lo9jumbotweetThu, 23 Nov 2017 20:27:42 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180324http://jumbotweet.com//tweet/-180324Ανανέωση - τροποποίηση - κωδικοποίηση της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικήςjumbotweetThu, 23 Nov 2017 20:21:05 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180316http://jumbotweet.com//tweet/-180316ΩΨΒΛ46ΜΠ3Ζ-ΘΩΥ - Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις.http://tinyurl.com/y6uvooqqjumbotweetWed, 15 Nov 2017 18:59:13 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180313http://jumbotweet.com//tweet/-1803136ΜΝΛ46ΨΧΞΧ-ΧΥΑ - Εγκύκλιος Παράτασης Χρονικού Ορίου Υποβολής Παραστατικών Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020.http://tinyurl.com/y9th5rtjjumbotweetThu, 09 Nov 2017 19:48:17 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180312http://jumbotweet.com//tweet/-180312«Έγγραφο της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους υπουργούς εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης που καταγγέλλει τις συνέχεις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με αποτέλεσμα να δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και να επικρατεί σύγχυση και αναβρασμός στους εργαζομένους στην ΤοπικήςjumbotweetThu, 09 Nov 2017 19:41:19 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180311http://jumbotweet.com//tweet/-180311ΩΤ0546ΜΠ3Ζ-ΩΘΛ - «Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 2/2017 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΜΑ-ΕΕ της 2ας Οκτωβρίου 2017 όσον αφορά παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο πρωτόκολλο 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςjumbotweetWed, 08 Nov 2017 18:16:07 -0500drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180298http://jumbotweet.com//tweet/-18029836618/2-11-2017 Κατανομή ποσού 6.110.912,66€ στις Περιφέρειες από ΚΑΠ 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους, για Οκτώβριο τρέχοντος έτους.http://tinyurl.com/ycs7ypytjumbotweetFri, 03 Nov 2017 09:59:01 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180297http://jumbotweet.com//tweet/-180297Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές, του απόδημου ελληνισμού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.http://tinyurl.com/ybausu9hjumbotweetFri, 03 Nov 2017 09:56:02 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180295http://jumbotweet.com//tweet/-1802956ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π - Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, κέντρα δια βίου μάθησης και κολλέγια Κ.Λ.Π. του άρθρου 31 Ν.4186/2013, όπως ισχύει.http://tinyurl.com/y98bq9csjumbotweetThu, 02 Nov 2017 13:20:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180294http://jumbotweet.com//tweet/-18029436925/31-10-2017) Κατανομή 114.081.235,96 € σε Δήμους από τους ΚΑΠ 2017, καταβολής προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2017.http://tinyurl.com/yap9b88wjumbotweetThu, 02 Nov 2017 12:45:43 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180293http://jumbotweet.com//tweet/-180293«Έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών κ.κ. Έφη Αχτσιόγλου και Πανό Σκουρλέτη για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε από το έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.:78236/5573/26-5-2015) του πρώην Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπάλληλων (Τ.Π.Δ.Υ.), Τομέας Προνοίας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) με το οποίο δίνονταν οδηγίες σχετικάjumbotweetThu, 02 Nov 2017 11:43:02 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180291http://jumbotweet.com//tweet/-180291ΩΤΛΡ46907Η-7Ν4 - Απόφαση διοικητή περί προμήθειας: διαλύματος MANNITOL - SORBITOL, φίλτρα & επιστόμια σπειρόμετρου, σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης & κασέτες κλίβανου πλάσματος.https://tinyurl.com/yat77kgejumbotweetWed, 01 Nov 2017 14:18:56 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180290http://jumbotweet.com//tweet/-180290Επιστολή Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τους δημάρχους της χώρας για την υπογραφή «Συμφώνου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών».https://tinyurl.com/yafzaluvjumbotweetWed, 01 Nov 2017 14:17:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180289http://jumbotweet.com//tweet/-180289Τις θέσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο κατέθεσε ο Πρόεδρος στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.https://tinyurl.com/y7fbhw2jjumbotweetWed, 01 Nov 2017 13:22:44 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180288http://jumbotweet.com//tweet/-1802886ΛΔ4465ΧΠΙ-4Α4 - Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τμήματος μη μισθωτών Ηγουμενίτσας για τον μήνα Νοέμβριο 2017.https://tinyurl.com/y8rpmvptjumbotweetTue, 31 Oct 2017 18:38:21 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180287http://jumbotweet.com//tweet/-180287ΩΣΦ4465ΧΘΞ-Δ5Ω - Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Β6/36080/1318/17 (Β' 3749) σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων και τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης Π.Ε.Ε. οδικού μεταφορέα.https://tinyurl.com/ya3475smjumbotweetTue, 31 Oct 2017 18:19:59 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180286http://jumbotweet.com//tweet/-180286640Τ465Θ1Ω-ΟΨΥ - Χορήγηση προνοιακού επιδόματος σε συνταξιούχους Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία και λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007.https://tinyurl.com/ya8yqaccjumbotweetTue, 31 Oct 2017 18:05:04 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180285http://jumbotweet.com//tweet/-180285Δήλωση Υπουργού Υγείας για τη ROCHEH ROCHE , μια Ελβετική πολυεθνική φαρμάκου με κύκλο εργασιών περίπου 200 εκ. ευρώ το χρόνο στην Ελλάδα, προχώρησε σε μια απαράδεκτη και εκβιαστική κίνηση αποσύροντας από τη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων το COTELLIC ,ένα ειδικό φάρμακο για ασθενείς με ανεγχείρητο μεταστατικό μελάνωμα που φέρουν μια συγκεκριμένη μετάλλαξη. Η εταιρεία επικαλείται τη μηjumbotweetMon, 30 Oct 2017 16:43:01 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180284http://jumbotweet.com//tweet/-180284ΩΠΛ34653ΠΓ-ΣΧΚ - Απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση.http://tinyurl.com/y9b5us2qjumbotweetMon, 30 Oct 2017 10:43:57 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180283http://jumbotweet.com//tweet/-180283Ω702465ΧΠΙ-ΠΤΜ - Oριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των νησιών Κώ και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.http://tinyurl.com/y7gcr7cujumbotweetMon, 30 Oct 2017 10:41:03 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180282http://jumbotweet.com//tweet/-18028235536/20-10-2017 Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2017.http://tinyurl.com/y9zvb5u7jumbotweetMon, 30 Oct 2017 10:13:56 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180281http://jumbotweet.com//tweet/-18028135539/20-10-2017 Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ΄ Κατανομή 2017.http://tinyurl.com/ybxn7qeujumbotweetMon, 30 Oct 2017 10:11:11 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180279http://jumbotweet.com//tweet/-1802796ΚΦ846ΜΠ3Ζ-ΟΤΕ - Κοινοποίηση απόφασης αριθ. 1/2017 της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΜΑ ΕΕ ΤΗΣ 2ας Οκτώβριου 2017, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ε. Κ. και των κρατώνjumbotweetFri, 27 Oct 2017 10:19:09 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180276http://jumbotweet.com//tweet/-180276686Τ465ΦΥΟ-ΧΙΓ - Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄)https://tinyurl.com/ybo9h6gsjumbotweetThu, 26 Oct 2017 14:15:00 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180275http://jumbotweet.com//tweet/-180275ΩΚΜ446ΜΠ3Ζ-ΦΥΗ - «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 1566/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία για τη συμπλήρωση των εμπορικών παραχωρήσεων που διατίθενται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης».https://tinyurl.com/ybc8s4jtjumbotweetThu, 26 Oct 2017 14:08:12 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180274http://jumbotweet.com//tweet/-180274ΩΓΤ2465ΧΘΨ-Υ3Ι - Αποστολή Εγχειριδίου και Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)-Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ.https://tinyurl.com/ycunbm67jumbotweetThu, 26 Oct 2017 13:56:07 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180273http://jumbotweet.com//tweet/-18027378ΝΧ4653ΠΓ-ΦΧΡ - Λήψη μέτρων για την αναστολή εισαγωγών από το Περού ορισμένων δίθυρων μαλακίων για ανθρώπινη κατανάλωση.http://tinyurl.com/y8yhds66jumbotweetThu, 26 Oct 2017 01:08:33 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180272http://jumbotweet.com//tweet/-1802727ΣΨΟ4691Ω2-ΙΥΚ - Δημόσια πρόσκληση Νο 14/2017 για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.http://tinyurl.com/yao662s3jumbotweetThu, 26 Oct 2017 00:51:52 -0400drigiman 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180261http://jumbotweet.com//tweet/-1802617ΗΧ14653ΠΣ-ΘΥΩ - Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.http://tinyurl.com/yczfdsxpjumbotweetTue, 24 Oct 2017 09:50:46 -0400